Zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych Sprawozdawca Bill Newton Dunn cz II zanieczyszczenia środowiskaWils Sabine Istotny jest zakaz stosowania fosforanów w wodach powierzchniowych. Wprowadzenie środków bez fosforanów do pralni nie będzie problemem. Koszty będzie musiał pokryć zakład. Recykling jest kosztem energetycznym i organizacyjnym. Należy wprowadzić ograniczenie stosowania fosforanów w środkach piorących. Używanie tych środków to konsekwencje dla środowiska. Konieczne jest wprowadzenie alternatywy dla środków używanych w zmywarkach np. sok z cytryny usuwa osady wapienne. Stężenie fosforanów i związków fosforu na poziomie 0,5 % wagi jest zbyt wysokie. Stężenie powinno wynosić 0,2 %. Na rynku dostępne są już alternatywy fosforanów. Należy wprowadzić je do sektora przemysłowego i gospodarstw domowych. Istnieją nieszkodliwe dla środowiska alternatywy fosforanów (etylen, kwas octowy). Należy zbadać stosowanie zamienników.Prodi Vittorio Kwestie eutrofizacji i rezerwy fosforu są bardzo ważne. Rezerwy fosforu na świecie obliczane są na 70 lat. Zasoby są bardzo małe. Potrzeba strategii pozwalającej na unikanie stosowania fosforu, który następnie rozpada się gdzieś w środowisku. Należy przedsięwziąć wtedy wszystkie środki ostrożności. by maksymalnie odzyskać fosfor i następnie wykorzystywać do ważniejszych celów np. w rolnictwie. W rolnictwie fosfor jest niezbędny. Rolnictwo należy przeanalizować w taki sposób by odzyskiwać fosfor i ponownie go stosować. Jeżeli jest możliwość w przypadku detergentów niewykorzystywania fosforu należy zrobić to jak najszybciej i na jak najszerszą skalę. Również w przypadku zmywarek. W dzielnicy Hamburga zbiera się wodę w trzech fazach: deszczową, szarą (pralki, zmywarki), czarną (toalety). Pozwala to na odzyskiwanie fosforu z tych trzech źródeł najbardziej skażonych wód. Jest to dobry przykład systemowego rozwiązania. KE musi działać szybciej i w sposób bardziej zdecydowany. Istotna jest ocena oddziaływania na środowisko różnych rozwiązań. Eutrofizacja jest ważnym problemem ale ważniejszym jest perspektywa wyczerpania się zasobów fosforu. Niesie to ze sobą skutki w zdolności wyżywienia gatunku ludzkiego.

Schnellhardt Horst Należy przeciwdziałać spływowi zanieczyszczeń do wód gruntowych. Kosztowne będzie wprowadzenie substytutów, większe będą nakłady energetyczne celem produkcji. Fosforany w wodach ściekowych należy odzyskiwać w oczyszczalniach. Należy sporządzić bilans całkowity sytuacji, by zapobiec dalszemu zanieczyszczaniu środowiska.

Kriton Aresenis Zasoby fosforu są na wyczerpaniu. Odtworzenie tych zasobów jest praktycznie niemożliwe. W Chinach i Saharze zachodniej istnieją złoża fosforu ale są niewielkie. Fosfor jako surowiec jest niezwykle cenny. Istotna jest ochrona i racjonalne użytkowanie rezerw fosforu. Twardość wody w regionach jest rożna ale to nie może być pretekstem do niepodejmowania kroków. Stosowanie substancji zastępczych może prowadzić do wielkich szkód w środowisku. Należy określić bilans środowiskowy substytutów. Konieczne jest skupienie się na problemach technicznych i ochrony środowiska.

KE Problem jest złożony. Wiele badań i prac trwa. Przeprowadzono badanie dotyczące wkładu jaki mają środki z detergentów na eutrofizację. Wnioski są różne. Występują regiony w Europie gdzie wody są bardziej wrażliwe aniżeli inne. Ilość fosforanów w detergentach jest stosunkowo niewielka jak w przypadku innych źródeł np. nawozów. Mniej niż 10% trafia do środków piorących i myjących. Tendencja jest spadkowa. W oczyszczalniach ścieków można odzyskiwać fosfor który można następnie używać w rolnictwie. Niestety fosfor ten nie jest dobrej jakości. Trwają badania odnośnie cyklu trwania fosforu i możliwości ponownego wykorzystania. Globalne zasoby fosforu są ograniczone. Propozycja Komisji oparta jest na szerokich konsultacjach w wyniku których stwierdzono, ze w przypadku środków piorących możliwe jest zastąpienie fosforanu. Skutki dla środowiska są jasne. Należy przeprowadzić techniczną i naukową możliwość zastąpienia środków w detergentach do zmywania. Podane zostaną negatywne skutki wprowadzania substytutów zanim zakres zostanie rozszerzony na zmywarki.

Zanieczyszczenia środowiska spływami do wód

Zanieczyszczenia środowiska spływami do wód

Wyniki konsultacji mówią, że w UE nie możliwe jest zastąpienie fosforanów w detergentach do zmywarek. Ma to ogromny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. Konieczne jest zebranie danych dotyczących zagrożeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Badania nie mogą być prowadzone zbyt szybko, ponieważ firmy państwa nie zdążąprzestawić się na substytuty. 0, 5 % większość państw członkowskich posiada takie zapisy w swoim prawie. Standardowy cykl prania został zdefiniowany w rozporządzeniu. Należy jednak odnieść się do stopnia twardości wody i cyklu prania. Jeżeli zostanie określona klasa twardości wody i cykl prania to możliwe będzie wdrażanie tego zakazu. Rożne są okoliczności w państwach członkowskich dotyczące twardości wody. Większość krajów w swoim prawie stosuje 0,5 %. Rozszerzenie na zmywarki należy głębiej przeanalizować. Włochy ustaliły 6%, Norwegia 3,8%. Nie ma zapisów w tej kwestii w innych państwach członkowskich. Szwecja wprowadzi zapisy prawne w 2011, Francja 2012.

Bill Newton Dunn Istnieją substytuty ale w niektórych krajach UE są niedostępne. Czterech dużych producentów to 85 % udziału w rynku. Pozostałe 15% udziału to małe i średnie przedsiębiorstwa.. W Szwecji i krajach położonych nad Bałtykiem woda jest miękka. W krajach gdzie woda jest twardsza potrzeba więcej środka piorącego i fosforanów. Wprowadzenie jednolitej normy dla wszystkich jest niemożliwe. Potrzeba alternatyw dla środków piorących i myjących. Konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko substytutów przed ich wprowadzeniem. Recykling i odzysk fosforu jest priorytetem. Minimalna norma wskaźnika piorącego to 0, 5 % lub 0,2 % jak proponuje Szwecja. Wskaźnik % na jednostkę wagi jest bardziej praktyczny.